Meziknihovní služby

Zajišťujeme:

  • Výpůjčky dokumentů nebo zhotovení reprografických kopií dokumentů z mimopražských (MVS), popřípadě zahraničních knihoven (MMVS) pro zaměstnance a studenty PedF UK

  • Výpůjčky dokumentů nebo zhotovení reprografických kopií dokumentů z fondů Knihovny PedF UK pro ostatní knihovny.

MVS a MMVS pro zaměstnance a studenty PedF UK

Není-li potřebný dokument ve fondech knihovny, zajistíme jeho zapůjčení. Takto uskutečněné výpůjčky se řídí podmínkami půjčující knihovny; tyto podmínky je uživatel povinen respektovat.

Za meziknihovní služby jsou stanoveny poplatky, viz Ceník poplatků a placených služeb.

O meziknihovní služby mohou požádat všichni zaměstnanci a studenti PedF UK, kteří jsou řádně zaregistrováni v Knihovně PedF UK.

O MVS nebo MMVS můžete požádat:

Prostřednictvím MMVS zajišťujeme pouze dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR. Cena za službu viz Ceník poplatků a placených služeb.

MVS pro knihovny v ČR

Knihovna PedF UK zajišťuje meziknihovní výpůjční službu pro všechny knihovny, které mají přidělenu vlastní siglu. Pražským institucím půjčujeme dokumenty prostřednictvím meziknihovních služeb osobním vyzvednutím výpůjčky / kopie v knihovně. Výpůjční lhůta dokumentů půjčených prostřednictvím MVS je jeden měsíc s možností jednoho prodloužení (pokud půjčující knihovna nestanoví jinak).

Před prvním využitím služeb vyplňte, podepište a doručte do Knihovny Prohlášení uživatele meziknihovních služeb.

O MVS můžete požádat:

Meziknihovní výpůjční služby viz Provozní řád Knihovny Pedagogické fakulty UK.