Digitalizované publikace oboru Psychologie


8. 6. 2015

Obsah

1 Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Knihovna PedF UK v Praze

Odkaz: http://beta.pedf.cuni.cz/handi.htm

DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 2., uprav. vyd. Jinočany: H&H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2.

DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužíváne a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995, 245 s. ISBN 80-716-9192-5.

GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 147 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 9. ISBN 80-858-5010-9.

HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Pedagogicko-psychologické poradenství, III, Intervence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004, 249 s. ISBN 80-729-0146-X.

HRABAL, Vladimír a Vladimír HRABAL. Diagnostika: pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 199 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0319-5.

KOLUCHOVÁ, Jarmila a Svatopluk MORÁVEK. Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého, 1990, 175 s.

KOMÁRKOVÁ, Růžena, Ivan SLAMĚNÍK a Jozef VÝROST (eds.). Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálněpsychologický výcvik. Praha: Grada, 2001, 224 s. ISBN 80-247-0180-4.

KUCHARSKÁ, A. Prevence, intervence a terapie specifických poruch učení. In: HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a kol. Intervence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004, s. 116-155. Pedagogicko-psychologické poradenství, 3. ISBN 80-7290-146-X.

KUCHARSKÁ, Anna. Vývojové ukazatele čtení a psaní na konci předškolního věku a v době nástupu do školy: příspěvek k problematice "rizika dyslexie". Praha, 2006. 213 s., [32] s. příl. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Přístup z digitálního repozitáře.

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 s. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.

LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. 3., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1974, 397 s.

MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 335 s. ISBN 80-042-4526-9.

STRAUSS, Anselm a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-858-3460-X.

SVOBODA, Mojmír (ed.), Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001, 791 s. ISBN 80-7178-545-8.

VÁGNEROVÁ, Marie. Poradenství pro volbu povolání. In: SVOBODA, Mojmír (ed.), Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001, s. 679-693. ISBN 80-7178-545-8.

2 Laboratoř Carolina, IPSC UK v Praze

Odkaz: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-148.html

HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století. Praha: Univerzita Karlova, 1993, 106 s. ISBN 80-706-6714-1.

HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století: některé významné směry a školy. [i.e. 2. vyd.]. Praha: Karolinum, 2002, 295 s. ISBN 80-246-0300-4.

KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001, 255 s. ISBN 80-717-8513-X.

MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 210 s. ISBN 80-210-1070-3.

MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie: úvod do teorie a praxe. Praha: Triton, 1999, 304 s. ISBN 80-725-4038-6.

NETÍK, Karel, Daria NETÍKOVÁ a Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu: úvod do forenzní psychologie. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140 s. Beckova skripta. ISBN 80-717-9177-6.

STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002, 636 s. ISBN 80-717-8376-5.

3 Středisko ELSA, ČVUT v Praze

Odkaz: http://www.elsa.cvut.cz/

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-150-9.

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 80-7178-771-X.

PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte. Vyd. 4., v Portálu 3. Praha: Portál, 2001, 143 s. ISBN 80-7178-608-X.

VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. Dotisk 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 230 s. ISBN 80-7184-929-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš.a přeprac. Praha: Portál, 2004, 870 s. ISBN 80-7178-802-3.

4 Středisko Augustin, Univerzita Hradec Králové

Odkaz: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Poradenske-centrum/Augustin

GARDNER, Howard. Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999, 398 s. ISBN 80-717-8279-3.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 173 s. ISBN 978-80-7367-908-8.

ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011, 207 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-2620-044-4.

5 Středisko Teiresiás, Masarykova univerzita v Brně

Odkaz: https://www.teiresias.muni.cz/

BAŠTECKÁ, Bohumila. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001, 436 s. ISBN 8071785504. + BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 808519452x.

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-717-8216-5.

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-717-8463-X.

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, 1993, 415 s. ISBN 80-706-6534-3.

DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 2. opr. vyd. Praha: Portál, 1998, 175 s. ISBN 80-717-8251-3.

Duševní poruchy a poruchy chování: mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize: diagnostická kritéria pro výzkum. Praha: Psychiatrické centrum, 1996, 179 s. Zprávy, 134. ISBN 80-8512-164-6.

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000, 256 s. ISBN 80-717-8367-6.

FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 1997, 383
s. ISBN 80-717-8063-4.

GILLBERG, Christopher a Theo PEETERS. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008, 122 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-498-4.

HALL, Calvin S. Psychológia osobnosti: úvod do teórií osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, 510 s. ISBN 80-080-0994-2.

HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 80-717-8715-9.

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004, 228 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-736-7040-2.

HÖSCHL, Cyril, Jan LIEBIGER a Jaromír ŠVESTKA (eds.). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, 895 s. ISBN 80-9001-301-5.

HORNEY, Karen. Neuróza a lidský růst: zápas o seberealizaci. Praha: Triton, 2000, 343 s. ISBN 80-720-5715-4.

HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, 492 s. ISBN 80-717-8472-9.

HRABAL, Vladimír, František MAN a Isabella PAVELKOVÁ. Psychologické otázky motivace ve škole. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakl., 1989, 232 p. ISBN 80-0423-487-9.

HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000, 712 s. ISBN 80-717-8386-2.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 3. rozšíř. vyd. Praha: Portál, 2000, 255 s. ISBN 80-717-8332-3.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., v nakl. Portál 2. Praha: Portál, 2005, 255 s. ISBN 80-7367-048-8.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002, 392 s. ISBN 80-7178-657-8.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988, 235 s.

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd., v nakl. Grada 1. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN 80-7169-195-X.

LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2000, 431 s. ISBN 80-717-8381-1.

LANGMEIER, Josef. Dětská psychoterapie. 2. rozšíř. vyd. Praha: Portál, 2000, 431 s. ISBN 80-717-8381-1.

MACEK, Petr. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál, 2003, 141 s. ISBN 80-7178-747-7.

MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 161 s. Pedagogické a psychologické studie. ISBN 80-042-1854-7.

MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998, 239 s. ISBN 80-717-8246-7.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002, 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.

MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 223 s. Knižnice psychologické literatury. ISBN 80-042-5236-2.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, 1995, 174 s. ISBN 80-859-3723-9.

Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, 416 s. ISBN 80-7367-054-2.

OSECKÁ, Lída. Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha: Academia, 2001, 161 s. ISBN 80-200-0854-3.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006, 328 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-2470-871-3.

RIEF, Sandra F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 1999, 251 s. ISBN 80-717-8287-4.

ROGERS, Carl R. Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál, 1998, 292 s. ISBN 80-717-8233-5.

RONENOVÁ, Tammie. Psychologická pomoc dětem v nesnázích: kognitivně-behaviorální přístupy při práci s dětmi. Praha: Portál, 2000, 159 s. ISBN 80-717-8370-6.

ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1995, 398 p. ISBN 80-716-9168-2.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd., v Portálu 1. Praha: Portál, 2004, 390 s. ISBN 80-7178-829-5.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1973, 325 s.

SATIROVÁ, Virginia. Kniha o rodině: [základní dílo psychologie vztahů]. Vyd. 2. Praha: Práh, 2006, 357 s. ISBN 80-7252-150-0.

SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada, 2004, 252 s. Psyché. ISBN 80-247-0375-0.

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomahajících profesí. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-717-8312-9.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999, 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8262-9.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister, 2002, 517 s. ISBN 80-859-4781-1.

STAVĚL, Josef. Antická psychologie. Praha: SPN, 1972, 140 s.

STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999, 319 s. ISBN 80-717-8274-2.

SVOBODA, Mojmír (ed.), Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001, 791 s. ISBN 80-717-8545-8.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004, 197 s. Psyché. ISBN 80-247-0586-9.

ŠVANCARA, Josef. Kompendium vývojové psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 235 s.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Praha: Portál, 2006, 453 s. ISBN 80-7367-091-7.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, 444 s. ISBN 80-717-8214-9.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 353 s. ISBN 80-7184-803-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000, 522 s. ISBN 80-7178-308-0.

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK (eds.). Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001, 260 s. ISBN 80-2470-042-5.

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK (eds.). Aplikovaná sociální psychologie I: [člověk a sociální instituce]. Praha: Portál, 1998, 383 s. ISBN 80-7178-269-6.

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In: PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 617-622. ISBN 978-80-7367-546-2.

ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. 5. vyd. Praha: Portál, 2000, 196 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7178-481-8.

6 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Odkaz: https://www.ktn.cz/intro

MILLAROVÁ, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978, 353 s.

7 Články s dostupnými plnými texty, CKIS UK v Praze

BROŽEK, Josef a Jiří HOSKOVEC. Počátky poradenství pro volbu povolání v Československu. Československá psychologie. 1991, 35(1), 82-86. ISSN 0009-062X.

FUCHS, Douglas a Lynn S. FUCHS. Introduction to response to intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly. 2006, 41(1), 93-99. DOI: 10.1598/RRQ.41.1.4. ISSN 0034-0553. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1598/RRQ.41.1.4

HRABAL ML., Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Diferencovanost učitelovy percepce žáků. Pedagogika. 1993, 50(1), 69-80. ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=10253\&lang=cs

KUCHARSKÁ, Anna. Specifické poruchy učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství. Pedagogika. 1996, 46(mimoř. č.). ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=10223\&lang=cs

MÁLKOVÁ, Gabriela. Co (ne)dokáže instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina. Československá psychologie. 2006, 50(6), 543-556. ISSN 0009-062X. Dostupné také z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true\&db=psyh\&an=2007-01749-005\&scope=site

MEHAN, Hugh. Language and schooling. Sociology of Education. 1984, 57(3), 174-183. ISSN 0038-0407. Dostupné také z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true\&db=sih\&an=12549525\&scope=site

MEYEN, Edward. Let’s Not Confuse Test Scores with the Substance of the Discrepancy Model. Journal of Learning Disabilities .1989, 22(8), 480-481. ISSN 0022-2194. Dostupné také z: EBSCOhost.

PAVELKOVÁ, Isabella a Miloslav FRENCL. Motivace žáků k učení. Pedagogika. 1997, 47(4), 399-345. ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=10234\&lang=cs

Pedagogika. 1999, 49(4) Psychoanalytické inspirace pro výchovu. ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=10219\&lang=cs

SALOMON, Cavriel C. Netradiční úvahy o povaze a poslání současné pedagogické psychologie. Pedagogika. 2000. 50(2), 126-144. ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2342\&lang=cs

ŠTECH, Stanislav. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika. 2004, 54(4), 374-388. ISSN 0031-3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1845\&lang=cs

ŠTECH, Stanislav. Teorie "duševního života" Henri Wallona. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1995, 39(5), 385-399. ISSN 0009-062X.

ŠTECH, Stanislav. Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. Československá psychologie. 1997, 41(6), 487-502. ISSN 0009-062X.

WING, Lorna. Autistic spectrum disorders. BMJ: British Medical Journal (International Edition) 1996, 312(7027), 327-328. ISSN 0959-8146. Dostupné také z: EBSCOhost.

WOOD, David, Jerome S. BRUNER a Gail ROSS. THE Role of Tutoring in Problem Solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry [online]. 1976, 17(2): 89-100 [cit. 2015-06-01]. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x. ISSN 0021-9630. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

8 E-prezenčka, Centrální katalog UK v Praze (CKIS)

Odkaz: http://digitool.is.cuni.cz/R/3UDCB73KPBUYASDD4M2UAKKM12KCS5BM2EMQ93F4LS8ACKIDSR-00684?func=collections-result&collection_id=3068

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-719-8173-7.

GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci?: pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010, 216 s. ISBN 978-808-9132-911.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006, 583 s. ISBN 80-736-7123-9.

HRABAL, Vladimír, Zdena LUSTIGOVÁ a Ludmila VALENTOVÁ. Testy a testování ve škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1992. Informační bulletin SVI, Suppl. 76.

MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006, 411 s. ISBN 80-200-1400-4.

NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. V Olomouci: Votobia, 1995, 367 s. ISBN 80-8588-579-4.

OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-717-8403-6.

RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003, 642 s. ISBN 80-246-0525-2.

ŠTECH, Stanislav a Ida VIKTOROVÁ. Vztahy rodiny a školy?: hledání dialogu. In: KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA, (eds.). Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.

TONUCCI, Francesco. Vyučovat nebo naučit? Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991, 65 s. Informační bulletin, Suppl. 69. ISBN 80-901-0651-X.

VACÍNOVÁ, Marie, Dobromila TRPIŠOVSKÁ a Marie FARKOVÁ. Psychologie. Vyd. 2., rozš. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7452-008-2.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-717-8291-2.

9 Digibooks.sk – Digitálna knižnica pre nevidiacich

Odkaz: https://www.digibooks.sk

BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000, 145 s. ISBN 80-718-4775-5.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 1994, 289 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-014-6.

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 655 s. ISBN 978-807-3672-737.

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 431 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-864-7386-4.

DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 4. vyd. Praha: Portál, 2003, 175 s. ISBN 80-717-8766-3.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. Velká řada, 27. ISBN 80-719-8173-7.

EIS, Zdeněk. Krize všedního dne. Praha: Grada, 1994, 121 s. ISBN 80-854-2456-8.

ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, 127 s. Psychologie P, 11. ISBN 80-710-6291-X.

FREUD, Sigmund. Výklad snů. Vyd. 2., upr. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, 395 s. ISBN 80-901-9160-6.

FROMM, Erich. Umění milovat. Praha: Český klub, 2008, 125 s. ISBN 978-80-86922-07-2.

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence: proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Praha: Columbus, 1997, 348 s. ISBN 80-859-2848-5.

HANÁK, P. Postavení speciálně pedagogických center v integrovaném systému českého školství. In: VÍTKOVÁ, Marie (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe: učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce". Brno: MSD, 2004, s. 126-140. ISBN 80-86633-23-3.

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997, 243 s. ISBN 80-718-4549-3.

JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie: její teorie a praxe: tavistocké přednášky. Praha: Academia, 1992, 205 s. ISBN 80-200-0418-1.

JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994, 378 s. ISBN 80-710-8087-X.

KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001, 152 s. ISBN 80-717-8443-5.

KASTOVÁ, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Praha: Portál, 2000, 167 s. Spektrum (Portál), 11. ISBN 80-717-8365-X.

KIRBY, Amanda. Nešikovné dítě: dyspraxie a další poruchy motoriky: diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Praha: Portál, 2000, 206 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8424-9.

KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál, 1997, 127 s. ISBN 80-717-8123-1.

KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, 446 s.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 1995, 329 s. ISBN 80-85824-20-5.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001, 285 s. ISBN 80-726-2096-7.

LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1998.

MACH, Jan a Petr ŠMOLKA. Když vás trápí někdo blízký. Praha: Portál, 1999, 175 s. ISBN 80-717-8337-4.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1997, 187 s. ISBN 80-716-9587-4.

MERTIN, Václav. Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha: Portál, 1995, 107 s. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-717-8033-2.

NESNÍDALOVÁ, Růžena. Extrémní osamělost: autistické projevy u dětí a "pseudoautismus" dospělých. Praha: Avicenum, 1973, 163 s.

PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999, 479 s. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-766-4.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990, 435 s. Pyramida (Panorama). ISBN 80-703-8078-0.

SCHOPLER, Eric a Gary B MESIBOV. Autistické chování. Praha: Portál, 1997, 303 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8133-9.

SCHOPLER, Eric, Robert Jay REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 1998, 271 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8199-1.

SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001, 173 s. Studium (Portál). ISBN 80-717-8559-8.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 1996, 159 s. Nápady, hry, tvořivost (Portál). ISBN 80-852-8293-3.

ŠÍPEK, Jiří. Projektivní metody. Praha: ISV, 2000, 114 s. Psychologie (ISV). ISBN 80-858-6653-6.

ŠTECH, S. Sociálně kulturní pojetí handicapu. In: VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH (eds.). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1999, s. 33-56. ISBN 8071849294.

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, 543 s. ISBN 80-717-8696-9.

VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003, 175 s. ISBN 80-717-8812-0.

VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Myšlení a řeč. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. Knižnice psychologické literatury.

VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. 2. vyd., rozš. a přeprac. Praha: Grada, 2004, 339 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4707-235.

ZELINA, Miron. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa: (metódy výchovy). Bratislava: IRIS, 1994, 162 s. ISBN 80-967-0134-7.