Obsah

1 Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Knihovna PedF UK v Praze

Odkaz: http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-9.

ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 222 s. ISBN 978-80-246-1565-3.

DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993, 121 s. ISBN 80-854-6706-2.

DUNOVSKÝ, Jiří. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 245 s. ISBN 80-716-9192-5.

HÁJKOVÁ, Vanda. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 137 s. ISBN 978-80-7290-344-3.

HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 217 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3070-7.

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Univerzita Karlova, 2001, 103 s. ISBN 80-729-0042-0.

KALHOUS, Zdeněk. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-8253-X.

KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995, 19 s. ISBN 80-858-0162-0.

KLÍMA, Pavel a Josef KLÍMA. Základy etopedie: uvedení do etopedie, nárys vývoje a organizace péče. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 124 s.

KRAHULCOVÁ, Beáta. Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, 107 s. ISBN 80-729-0094-3.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 2000, 70 s. ISBN 80-85931-84-2.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea (ed.). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004, 126 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-731-5063-8.

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 s. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.

LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1963, 297 s.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001, 394 s. ISBN 80-887-7832-8.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005, 140 s. ISBN 80-244-1154-7.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000, 74 s. ISBN 80-718-3225-1.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 78 s. ISBN 80-718-3256-1.

MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 335 s. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-4526-9.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993, 124 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-901-4247-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 138 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-08-7.

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 335 s. ISBN 80-717-8226-2.

MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 77 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-859-3120-6.

MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 203 s. ISBN 80-7254-476-4.

MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 188 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-858-5098-2.

NIELSEN, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Čes. vyd. 1. Praha: Institut sociálních vztahů, 1998, 119 s. Speciální pedagogika (ISV). ISBN 80-85866-26-9.

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.

PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-706-6843-1.

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 472 s. ISBN 80-200-1086-6.

POKORNÁ, Věra. Poruchy chování u dětí a jejich náprava. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 66 s. ISBN 80-706-6600-5.

PRESL, Jiří. Drogová závislost: může být ohroženo i Vaše dítě?. Praha: Maxdorf, 1994, 85 s. Medica. ISBN 80-858-0018-7.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: věda o edukačních procesech. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 495 s. ISBN 80-717-8170-3.

RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 313 s. ISBN 80-244-1073-7.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1733-3.

SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000, 78 s. ISBN 80-718-3226-X.

SOVÁK, Miloš. Nárys speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, 206 s. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).

STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. SCAN. ISBN 80-858-3460-X.

ŠIŠKA, Jan. Vzdělávání dospělých občanů s mentálním postižením. In: KRAHULCOVÁ, Beáta. Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 16-40. ISBN 80-7290-094-3.

ŠIŠKA, Jan. Mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 100 s. ISBN 80-246-0992-4.

ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 612 s. ISBN 80-717-8546-6.

ŠOTOLOVÁ, Eva. Výchovně léčebné přístupy k osobám závislým na návykových látkách. In: KRAHULCOVÁ, Beáta. Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 60-70. ISBN 80-7290-094-3.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 103 s. ISBN 80-244-1244-6.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000, 248 s. ISBN 80-86039-90-0.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001, 11(1-5). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, 12(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2003, 13(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004, 14(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, 15(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, 16(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2007, 17(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2008, 18(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, 19(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 20(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, 21(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, 22(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 23(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, 24(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, 25(1-4). ISSN 1211-2720.

Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 26(1-2). ISSN 1211-2720.

2 Laboratoř Carolina, IPSC UK v Praze

Odkaz: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-148.html

BAJCURA, Lubomír. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 158 s. Právo pro každého (Grada). ISBN 80-716-9555-6.

BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 323 s. ISBN 80-864-3213-0.

ČÁP, David. Výchovné poradenství: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.12.2009. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, xxi, 250 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-498-7.

KARNS, Michelle. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem: zásady a cvičení. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995, 151 s. ISBN 80-717-8032-4.

KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 263 s. ISBN 80-200-1307-5.

KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 255 s. ISBN 80-717-8513-X.

3 Středisko ELSA, ČVUT v Praze

Odkaz: http://www.elsa.cvut.cz/

BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In: VÍTKOVÁ, Marie et al.Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, s. 63-67. ISBN 8085931516.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993, 374 s. ISBN 8071841412.

HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 128 s. ISBN 8024603810.

JANDA, Vladimír. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch: určeno pro rehabilitační pracovníky. 1. vyd. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982, 139 s. Učební texty (Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků).

KÁBRT, Jan a Eva CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 135 s. ISBN 8071840882.

KLENKOVÁ, Jiřina. Augmentativní a alternativní komunikace. In: VÍTKOVÁ, Marie et al. Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 8085931516.

KLENKOVÁ, Jiřina. Symptomatické poruchy řeči. In: VÍTKOVÁ, Marie et al.Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, s. 45-57. ISBN 8085931516.

KLENKOVÁ, Jiřina. Poruchy komunikačních schopností. In: VÍTKOVÁ, Marie et al. Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, s. 36-44. ISBN 8085931516.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 8071781509.

PROCHÁZKOVÁ, Marie. Nové aspekty v přístupu k jedincům s poruchami chování. In: VÍTKOVÁ, Marie et al. Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, s. 159-163. ISBN 8085931516.

ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 8024702770.

TOMEŠ, Igor. Sociální správa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 304 s. ISBN 8071785601.

VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH.Psychologie handicapu. 2. přeprac. vyd., 2. dotisk. Praha: Karolinum, 2004, 230 s. ISBN 8071849294.

4 Středisko Augustin, Univerzita Hradec Králové

Odkaz: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Poradenske-centrum/Augustin

ČERNÁ, Marie. Lehké mozkové dysfunkce. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 224 s. ISBN 80-718-4880-8.

KUBOVÁ, Libuše. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-market, 1996, 45 s. ISBN 80-902-1341-3.

5 Středisko Teiresiás, Masarykova univerzita v Brně

Odkaz: https://www.teiresias.muni.cz/

ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. V českém jazyce vyd. 1. Překlad Eduard Geissler. Praha: Prostor, 2004, 574 s. ISBN 8072601253.

BARTOŇOVÁ, M. Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In: VÍTKOVÁ, Marie (ed.). Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (Brno), 2003. ISBN 8021423595.

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 247 s. Studium. ISBN 8071782165.

BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Miloslav BLAŽEK. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000, 94 s. ISBN 8085931893.

BULOVÁ, Alena. Uvedení do surdopedie. In: PIPEKOVÁ, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 81-97. ISBN 8085931656.

ČERNÁ, Marie et al. Kapitoly z psychopedie. Praha: Karolinum, 1995, 82 s. ISBN 8070668997.

DUNOVSKÝ, Jiří. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. Hálkova sbírka pediatrických prací, 37.

DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996, 73 s. ISBN 8070676884.

EIS, Emil. Ortopedie pro speciální pedagogy: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických fakult studijního oboru 76-25-8 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 181 s. Učebnice pro vysoké školy.

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000, 256 s. ISBN 8071783676.

GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 147 s. ISBN 8085850109.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Překlad Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 207 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931796.

GILLBERG, Christopher, Miroslava JELÍNKOVÁ a Theo PEETERS.Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 122 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 8071782017.

HENRIKSEN, Jan-Olav a Arne Johan VETLESEN. Blízké a vzdálené: etické teorie a principy práce s lidmi. Vyd. 1. Překlad Miluše Juříčková. Boskovice: Albert, 2000, 215 s. SCAN, sv. 8. ISBN 8085834855.

HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 492 s. ISBN 8071784729.

JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001, 158 s. ISBN 8072541927.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003, 223 s. ISBN 8072543296.

JEDLIČKA, Richard et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Vyd. 1. Praha: Themis, 2004, 478 s. ISBN 8073120380.

JESENSKÝ, Ján. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 226 s. Knižnice speciální pedagogiky.

KACHLÍK, P. Vybrané kapitoly z první pomoci. In: KOTULÁN, Jaroslav et al.Zdravotní nauky pro pedagogy. 1. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1999, s. 245-252. ISBN 8021021799.

KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In: PIPEKOVÁ, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 8085931656.

KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998, 101 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931621.

KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. 2. přeprac. vyd. Brno: Paido, 2000, 94 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931885.

KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000, 123 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931915.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, 140 s. ISBN 8070174927.

KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005, 502 s. ISBN 8073570505.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003, 279 s. ISBN 8071787744.

KUBÁT, Rudolf. Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet. 1. vyd. Praha: H & H, 1992, 74 s. ISBN 8085467135.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Ingrid MADLENER a Marie VÍTKOVÁ (ed.). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, 94 s. ISBN 8085931753.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 8071780227.

LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2000, 431 s. ISBN 8071783811.

LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 3., dopl. a přeprac. Překlad Jana Křížová. Praha: Portál, 2011, 190 s. ISBN 9788073679774.

LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 191 s. ISBN 8071785725.

LECHTA, Viktor (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2010, 435 stran. ISBN 9788073676797.

LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003, 156 s. ISBN 8073150387.

LESNÝ, Ivan a Jan ŠPITZ. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 8004229220.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Tyflopedie 1. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1988, 70 s.

LUDÍKOVÁ, Libuše a Milan MALEČEK. Tyflopedie. 3. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991, 87 s.

MADLENER, Ingrid. Rehabilitace a podpůrná opatření u multihandicapovaných dětí. In: VÍTKOVÁ, Marie (ed.), Jaroslav ŘEHŮŘEK, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 44-74. ISBN 8085931753.

MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 210 s., [12] s. obr. příl. ISBN 8021010703.

MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 223 s. Knižnice psychologické literatury. ISBN 8004252362.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1989, 335 s.

MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 309 s. ISBN 8071784737.

MATOUŠEK, Oldřich et al. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 183 s. ISBN 9788073673109.

Mezinárodní klasifikace nemocí: 10. revize: duševní poruchy a poruchy chování: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2000, 305 s. ISBN 8085121441.

MICHALÍK, Jan. Školská integrace dětí s postižením. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 1999, 135 s. ISBN 8070679816.

MOJŽÍŠEK, Lubomír. Základy pedagogické diagnostiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 206 s. Pedagogická teorie a praxe.

MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 100 s. ISBN 8021033231.

MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 289 s. ISBN 8024402319.

NOVÁK, Jaroslav. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené. Brno: Paido, 1997, 70 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931443.

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 8071845698.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 380 s. ISBN 8071780707.

PIPEKOVÁ, Jarmila (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010, 401 s. ISBN 9788073151980.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ (ed.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 2001, 165 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8073150107.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006, 328 s. Psyché (Grada). ISBN 9788024708713.

POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010, 333 s. ISBN 9788073678173.

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 8071780294.

PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 89 s. ISBN 8021033541.

PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2002, 40 s.

ROGGE, Jan-Uwe. Děti potřebují hranice. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996, 131 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 807178088x.

ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce: podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 75 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 5. ISBN 8085850001.

ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 1997, 450 s. ISBN 8071695122.

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 8071783129.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 8071782629.

STRITMATTER, R. (překl.). Sociální učení - otevřená koncepce podpory. In: VÍTKOVÁ, Marie, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 81-93. ISBN 8085931753.

SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ.Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 791 s. ISBN 8071785458.

ŠLAPÁK, Ivo a Pavla FLORIÁNOVÁ. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999, 85 s. ISBN 8085931672.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012, 531 s. ISBN 9788024621531.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000, 444 s. ISBN 8071784966.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, 444 s. ISBN 8071782149.

VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 182 s., 4 s. obr. příloh. ISBN 807184053x.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 170 s. ISBN 8071844888.

VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993, 103 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), Sv. 4. ISBN 809014246x.

VÍTKOVÁ, Marie et al. Integrativní speciální pedagogika: sborník k projektu "Škola pro všechny"realizovaný s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa. Brno: Paido, 1998, 181 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8085931516.

VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe. Vyd. 1. Brno: MSD, 2003, 248 s. ISBN 8086633071.

VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006, 302 s. ISBN 8073151340.

VÍTKOVÁ, Marie. Edukace jedinců s více vadami - jedna ze specializací následného magisterského studia speciální pedagogiky. In: VÍTKOVÁ, Marie (ed.), Jaroslav ŘEHŮŘEK, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 9-12. ISBN 8085931753.

VÍTKOVÁ, Marie (ed.). Edukace žáků s tělesným postižením: základy, teorie, praxe. In: VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe. 1. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (Brno), 2003. ISBN 8021423595.

VÍTKOVÁ, Marie (ed.). Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a speciální. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004, 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 8073150719.

VÍTKOVÁ, Marie. Těžké postižení dětí / žáků jako trvalé pohrožení života. In: Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 325-331. ISBN 8073150719.

ZAHÁLKOVÁ, Milada. Pediatrie pro speciální pedagogy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, 61 s. ISBN 8021010088.

ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Dotisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 192 s. ISBN 8070669551.

6 E-prezenčka, Centrální katalog UK v Praze (CKIS)

Odkaz: http://digitool.is.cuni.cz/R/3UDCB73KPBUYASDD4M2UAKKM12KCS5BM2EMQ93F4LS8ACKIDSR-00684?func=collections-result&collection_id=3068

DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 420 s. Expert (Grada). ISBN 80-716-9988-8.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993, 374 s. ISBN 80-706-6822-9.

DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 245 s. ISBN 80-716-9192-5.

HÁJKOVÁ, Vanda. Teoretická východiska k osobám s tělesným postižením - propedeutika somatopedie. In: BLANKA, Housarová (ed.). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003, s. 102-128. ISBN 80-7290-109-5.

HENRIKSEN, Jan-Olav a Arne Johan VETLESEN. Blízké a vzdálené: etické teorie a principy práce s lidmi. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2000, 215 s. SCAN. ISBN 80-858-3485-5.

HOUSAROVÁ, Blanka (ed.). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003, 170 s. ISBN 80-7290-109-5.

KALVACH, Zdeněk. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 214 s. ISBN 80-718-4001-7.

KAPRAS, Jan, Milada KOHOUTOVÁ a Berta OTOVÁ. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 88 s. ISBN 80-718-4322-9.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-717-8150-9.

KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Vyd. 3., přeprac. Praha: ASPI Publishing, 2005, 502 s. ISBN 80-7357-050-5.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea (ed.). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004, 126 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-731-5063-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 269 s. ISBN 80-717-8399-4.

ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995, 95 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8049-9.

SOSNA, Antonín. Základy ortopedie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2001, 175 s. ISBN 80-725-4202-8.

SOUKUPOVÁ, Milena a František SOUKUP. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 98 s. ISBN 80-718-4581-7.

STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. SCAN. ISBN 80-858-3460-X.

TOPINKOVÁ, Eva a Jiří NEUWIRTH. Geriatrie pro praktického lékaře. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 299 s. ISBN 80-716-9099-6.

7 Digibooks.sk – Digitálna knižnica pre nevidiacich

Odkaz: https://www.digibooks.sk/

BADEGRUBER, Bernd. Otevřené učení ve 28 krocích. 1. vyd. Praha: Portál, 1994, 118 s. ISBN 80-852-8276-3.

BLAŽEK, Bohuslav a Jiřina OLMROVÁ. Krása a bolest: úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a postižených. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985, 413 s. Pyramida (Panorama).

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994, 289 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8014-6.

ČERMÁKOVÁ, Kristýna a Milena JOHNOVÁ. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: průvodce poskytovatele. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2002, 111 s. ISBN 80-865-5245-4.

ELLIOTT, Michele. Jak ochránit své dítě. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 173 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-717-8034-0.

FILIPIOVÁ, Daniela. Život bez bariér: projekty a rekonstrukce. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 101 s. Profi. ISBN 80-716-9233-6.

GILLBERG, Christopher a Theo PEETERS. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 122 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8201-7.

HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003, 105 s. Texty pro distanční studium. ISBN 80-729-0128-1.

HUTAŘ, Jan. Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením: aktualizovaný stav k 1.4.2009. 10. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2009, 241 s. ISBN 978-80-87181-02-7.

CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993, 257 s. ISBN 80-706-7287-0.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 265 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1369-4.

KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In:Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003. ISBN 80-214-2359-5.

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. 1. vyd. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN 80-716-9208-5.

JESENSKÝ, Ján. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 354 s. ISBN 80-718-4823-9.

KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT. Lexicon medicum. Praha: Avicenum, 1988, 733 s.

KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, 343 s. ISBN 80-867-3405-6.

KASSIN, Saul M. Psychologie. Vyd.1. Brno: Computer Press, 2007, xxiii, 771 s. ISBN 978-80-251-1716-3.

KEBLOVÁ, Alena. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. 1. vyd. Praha: Septima, 1996, 100 s. ISBN 80-858-0165-5.

KERN, Hans. Přehled psychologie. Vyd. 3. Praha: Portál, 2006, 287 s. ISBN 80-736-7121-2.

KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 127 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8123-1.

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 2. vyd. Praha: Management Press, 2000, 350 s. ISBN 80-859-4351-4.

KOUKOLÍK, František a Roman JIRÁK. Diagnostika a léčení syndromu demence. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 156 s. ISBN 80-716-9716-8.

KOVALIK, Susan a Karen D. OLSEN. Integrovaná tematická výuka: model. Kroměříž: Spirála, 1995, 304 s. Vzdělávání pro 21. století. ISBN 80-901873-0-7.

KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002, 303 s. ISBN 80-246-0329-2.

LANG, Greg a Chris BERBERICH. Každé dítě potřebuje speciální přístup: vytváření integrovaných a inkluzivních tříd. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 146 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8144-4.

LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 359 s. ISBN 80-717-8801-5.

MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 291 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2715-8.

MARTIN, Michael (ed.) a Cynthie WALTMAN-GREENWOOD (ed.). Jak řešit problémy dětí se školou: lexikon pro rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 322 s. ISBN 80-717-8125-8.

MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie: specifické poruchy čtení. 3. upr. a rozšíř. vyd. Jinočany: H & H, 1995, 269 s. ISBN 80-857-8727-X.

MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, 98 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-852-8283-6.

MERTIN, Václav. Individuální vzdělávací program: pro zdravotně postižené žáky. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 107 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8033-2.

MICHALÍK, Jan. Postižení, společnost, právo. In: RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 29-45. ISBN 80-244-0646-2.

MICHALÍK, Jan. Proces transformace ve speciální pedagogice. In: RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 71-83. ISBN 80-244-0646-2.

MICHALÍK, Jan. Mezinárodní organizace zdravotně postižených. In: RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 107-110. ISBN 80-244-0646-2.

MICHALÍK, Jan. Organizace občanů se zdravotním postižením. In: RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 101-106. ISBN 80-244-0646-2.

MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000, 92 s. ISBN 80-859-3186-9.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 1. Praha: SLON, 1999, 251 s. Základy sociologie. ISBN 80-858-5075-3.

MUNDEN, Alison a Jon ARCELUS. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupu pro rodiče a odborníky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 119 s. ISBN 80-717-8625-X.

NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003, 507 s. ISBN 80-200-0993-0.

NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002, 119 s. ISBN 80-731-5012-3.

NESNÍDALOVÁ, Růžena. Extrémní osamělost. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Portál, 1995, 163 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-717-8024-3.

NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti: jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. rozš. vyd. Praha: Sportpropag, 1994, 159 s.

NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 159 s. ISBN 80-717-8197-5.

NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 269 s. ISBN 978-80-7367-509-7.

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2002, 231 s. ISBN 80-7178-711-6.

PÁVKOVÁ, Jiřina a Bedřich HÁJEK. Školní družina. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-717-8751-5.

PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 351 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

PICHAUD, Clément a Isabelle THAREAU. Soužití se staršími lidmi: praktické informace pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 156 s. ISBN 80-717-8184-3.

PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, 113 s. Psychologická setkávání. ISBN 80-725-4216-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 269 s. ISBN 80-7178-399-4.

RENOTIÉROVÁ, Marie. Somatopedické minimum. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 87 s. ISBN 80-244-0532-6.

SMÝKAL, Josef. Pohled do dějin slepeckého písma. Praha: Česká unie nevidomých a slabozrakých, 1994, 113 s. Knižnice Slepeckého muzea v Brně.

SOSNA, Antonín. Základy ortopedie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2001, 175 s. ISBN 80-725-4202-8.

STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku: soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 291 s. ISBN 80-852-8287-9.

SVOBODOVÁ, Jaroslava. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC se zaměřením na rozvoj grafomotoriky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 86, ix s. ISBN 80-210-1495-4.

ŠEBKOVÁ, Hana a Edita ŽLNAYOVÁ. Romaňi čhib: učebnice slovenské romštiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 269 s. ISBN 80-716-8684-0.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. ISBN 80-717-8557-1.

ŠOTOLOVÁ, Eva. Příchod Romů do Evropy. In: Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Vyd. 1. Praha: SOFIS, 1997, s. 52-106. ISBN 80-902439-0-8.

TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003, 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

TROJAN, Stanislav a Michael SCHREIBER. Knižní atlas biologie člověka: 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu : 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2007, 136 s. ISBN 978-80-86960-11-1.

TROJAN, Stanislav a Michael SCHREIBER. Atlas biologie člověka: 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu : 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002, 56 s., 84 l. barev. obr. příl. ISBN 80-718-3257-X.

ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 2., v Sociolog. nakl. vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 128 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-858-5069-9.

VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 271 s. ISBN 80-716-9256-5.

VÍTKOVÁ, Marie. Paradigma somatopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 140 s. ISBN 80-210-1953-0.

VÍTKOVÁ, Marie (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce". Vyd. 1. Brno: MSD, 2003, 261 s. ISBN 80-866-3308-X.

VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Vyd. 1. čes. Praha: Grada, 1995, 181 s. ISBN 80-7169-004-X.

VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9.

WILSON, Edward O. O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993, 247 s. Edice 21. ISBN 80-710-6076-3.