Digitalizované knihy z oboru Pedagogika

Obsah

1 Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Knihovna PedF UK (OCR)
3 Středisko ELSA, ČVUT v Praze (OCR)
6 Knihovna digitálních dokumentů (KDD), SONS ČR
9 Digibooks.sk – Digitálna knižnica pre nevidiacich (OCR)

1 Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Knihovna PedF UK (OCR)

Odkaz: http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry: společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-235-1.
BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-436-0.
BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2.
BENDL, Stanislav. Nárys sociální pedagogiky: studium: Vychovatelství, Pedagog volného času; kurz: Sociální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-668-0.
BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2.
ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada, 2008. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1718-0.
DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 2. upr. vyd. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85467-06-2.
MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.
EYRE, Linda a Richard EYERE. Jak naučit děti hodnotám. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-360-9.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek sociální gerontologie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. České ošetřovatelství. Praktické příručky pro sestry. ISBN 80-7013-363-5.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1168-3.
HRČKA, Michal. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Základy sociologie. ISBN 80-85850-68-0.
KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Učebnice. ISBN 80-244-1072-9.
KRÁMSKÝ, David. O povaze humanitních věd: k etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání. Liberec: Bor, 2008. Res humanae. ISBN 978-80-86807-75-1.
MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2.
MATULOVÁ, Andrea, Bedřiška KOPOLDOVÁ, Jana CHALUPOVÁ, Tomáš HALÍK a Oldřich MATOUŠEK. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-064-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. Studijní texty. ISBN 80-901424-7-8.
OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.
PRESL, Jiří. Drogová závislost: může být ohroženo i vaše dítě?. 2. rozšířené vyd. Praha: Maxdorf, 1995. MEDICA - Praktické rady lékaře. ISBN 80-85800-25-X.
PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3470-5.
PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
PŘÍVRATSKÝ, Vladimír. Biologie člověka pro učitele a vychovatele. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-182-6.
RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Učebnice. ISBN 80-244-1073-7.
ROTGERS, Frederick. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. Psyché. ISBN 80-7169-836-9.
SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Jinočany: H & H, 1998. ISBN 80-86022-28-5.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2. rozš. a aktualiz. vyd., 1. v Gradě Publishing. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.
SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1733-3.
SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004. Antropologie. ISBN 80-7178-886-4.
VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-386-4.
ZVÍROTSKÝ, Michal. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy: učební text pro studenty pedagogických oborů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-431-0.

3 Středisko ELSA, ČVUT v Praze (OCR)

Odkaz: http://www.elsa.cvut.cz/

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0139-7.
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Učebnice pro obor sociální práce. ISBN 80-85850-45-1.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie: [radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí]. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835-X.
MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.
MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže]. Vyd. 2., aktualizované. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996.
POSPÍŠIL, Oldřich. Pedagogika dospělých - andragogika: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-064-1.
LINHART, Jiří, Vlasta FISCHEROVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Sociologické pojmosloví. ISBN 80-85850-03-6.
TOMEŠ, Igor a Jiřina ŠIKLOVÁ. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přepr. vyd. Praha: Socioklub, 2001. Sešity pro sociální politiku. ISBN 80-86484-00-9.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
VELEMÍNSKÝ, Miloš. Vybrané kapitoly z pediatrie. 6. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2009. ISBN 978-80-7394-182-6.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. Speciální pedagogika. ISBN 80-7178-038-3.

6 Knihovna digitálních dokumentů (KDD), SONS ČR

Odkaz: https://www.kdd.cz/index.php?page=detail&id=37875

BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1197-4.
BEDNÁŘ, Miloslav. České myšlení. Praha: Filosofia, 1996. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. ISBN 80-7007-088-9.
BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998. Psyché. ISBN 80-7169-629-3.
BLEY, S., M. BURKART, K. FEIEREIS, et al. Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-246-3.
BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.
BRZEK, Antonín. Sexuologie pro právníky. 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-429-0.
CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi: [skupinové výtvarně - terapeutické činnosti pro děti i dospělé]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-428-1.
CIKRT, Tomáš. Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2012. ISBN 978-80-260-1403-4.
DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Praha: Argo, 1999. Každodenní život. ISBN 80-7203-116-3. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html
DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Praha: Argo, 2006. Každodenní život. ISBN 80-7203-812-5.
DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Praha: Argo, 2006. Každodenní život. ISBN 80-7203-813-3.
MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. Velká řada. ISBN 80-7198-173-7.
EYRE, Linda a Richard EYERE. Jak naučit děti hodnotám. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-360-9.
FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: SLON, 2002. Studijní texty. ISBN 80-86429-10-5.
FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. V Praze: Herrmann, 2003. ISBN 80-239-1187-2.
FRAŇKOVÁ, Slávka a Věra DVOŘÁKOVÁ-JANŮ. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0548-1.
GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Praha: SLON, 2000. Post. ISBN 80-85850-91-5.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-128-1.
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Učebnice pro obor sociální práce. ISBN 80-85850-45-1.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.
HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-807-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
HENNIG, Claudius a Gustav KELLER. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-093-6.
KROBOTOVÁ, Milena. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995.
HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1626-1.
CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
ERBEN, Karel Jaromír, Božena NĚMCOVÁ, Josef Štefan KUBÍN, Věra FORMÁNKOVÁ a Jarmila SERVÍTOVÁ. Pohádky. Praha: Albatros, 1983.
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Praha: Grada, 2010. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2697-7.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-167-3.
KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2., přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studijní texty. ISBN 80-85850-86-9.
KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování: [cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách]. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X.
DRTILOVÁ, Jana a František KOUKOLÍK. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996. ISBN 80-901776-8-9.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 3., dopl. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-347-8.
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Vyd. 3., přeprac. Praha: ASPI Publishing, 2005. ISBN 80-7357-050-5.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4774-3.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: Bondy, 2010. ISBN 978-80-904471-7-2.
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. XXI. století. ISBN 978-80-200-1677-5.
LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V čes. jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 2003. Střed. ISBN 80-7260-085-0.
MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2715-8.
MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-31-2.
MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.
MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8.
MLČÁK, Zdeněk. Základy psychopatologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-263-7.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86429-58-X.
MÜLLER, Oldřich. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. ISBN 80-7067-572-1.
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace: (přehled sociologických teorií). Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.
NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 4., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ISBN 80-7067-952-2.
NEWMAN, Ja'akov a Gavri'el SIVAN. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1992. Judaika. ISBN 80-900895-3-4.
NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-36-X.
OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6.
PATOČKA, Jan. Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. Studia Paedagogica.
PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozš. a opr. vyd. Praha: Portál, 2001. Studium. ISBN 80-7178-570-9.
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-547-4.
SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. Studium. ISBN 80-7178-559-8.
SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004. Antropologie. ISBN 80-7178-886-4.
SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.
ČEŠKOVÁ, Eva, Mojmír SVOBODA a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.
ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0.
BAJEROVÁ, Markéta. Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-611-7.
VANČATA, Václav a Marina VANČATOVÁ, MALINA, Jaroslav, ed. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002. Scientia. ISBN 80-210-2865-3.
VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence: [krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb]. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.
VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0.
WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.
ZNOJ, Milan, Jan HAVRÁNEK a Martin SEKERA. Český liberalismus: texty a osobnosti. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-49-1.

9 Digibooks.sk – Digitálna knižnica pre nevidiacich (OCR)

Odkaz: https://www.digibooks.sk

ANTIER, Edwige. Agresivita dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-808-2.
ATKINSON, Rita L, Richard C ATKINSON, Edward E SMITH, Daryl J BEM a Susan NOLEN-HOEKSEMA. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X.
AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-907-0.
AUGUSTA, Pavel, Jan BROKL, Marie HONZÁKOVÁ, Jarmila KOUDELKOVÁ a František HONZÁK. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918: [666 hesel, téměř 1000 dalších jmen]. 2., uprav. vyd. Praha: Libri, 1993. ISBN 80-901579-0-4.
BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry: společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-235-1.
BAKOŠOVÁ, Zlatica. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Univerzita Komenského Bratislava, 2008. ISBN 978-80-969944-0-3.
BALVÍN, Jaroslav. Romové a alternativní pedagogika: 16. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci 2.-3. června 2000. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000. ISBN 80-902461-7-6.
BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 2. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. Politologická řada. ISBN 80-7325-020-9.
BAŠTECKÁ, Bohumila. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada, 2005. Psyché. ISBN 80-247-0708-X.
BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. Andragogika. ISBN 80-86432-23-8.
BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998. Psyché. ISBN 80-7169-629-3.
BLEY, S., M. BURKART, K. FEIEREIS, et al. Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-246-3.
BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.
BRUNO, Tiziana a Gregor ADAMCZYK. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. Praha: Grada, 2005. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-1313-7.
BRZEK, Antonín. Sexuologie pro právníky. 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-429-0.
BŮŽEK, Antonín a Jan MICHALÍK. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0054-5.
BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. Zdraví & životní styl. ISBN 80-247-0680-6.
CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi: [skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé]. Praha: Portál, 1998. Hry. ISBN 80-7178-204-1.
CARLGREN, Frans a Zdeněk VÁŇA. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Praha: Baltazar, 1991. ISBN 80-900307-2-6.
CIKRT, Tomáš. Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2012. ISBN 978-80-260-1403-4.
ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-550-5.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-73-3.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-475-3.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. Bod. ISBN 80-86569-15-2.
DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Praha: Argo, 1999. Každodenní život. ISBN 80-7203-116-3.
MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. Velká řada. ISBN 80-7198-173-7.
ELLIOTT, Julian a Maurice PLACE. Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. Praha: Grada, 2002. Psyché. ISBN 80-247-0182-0.
ELLIOTT, Michele. Jak ochránit své dítě. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-419-2
EYRE, Linda a Richard EYERE. Jak naučit děti hodnotám. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-360-9.
FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: SLON, 2002. Studijní texty. ISBN 80-86429-10-5.
FIELD, Evelyn M. Jak se bránit šikaně: praktický rádce pro děti, rodiče i učitele. V Praze: Ikar, 2009. ISBN 978-80-249-1176-2.
FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. Psyché. ISBN 978-80-247-2781-3.
FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. V Praze: Herrmann, 2003. ISBN 80-239-1187-2.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-79-6.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Praha: SLON, 2000. Post. ISBN 80-85850-91-5.
GRECMANOVÁ, Helena a Věra URBANOVÁ. Waldorfská škola. Olomouc: Hanex, 1996. ISBN 80-85753-09-6.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-128-1.
HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-346-8.
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Učebnice pro obor sociální práce. ISBN 80-85850-45-1.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.
CEJP, Martin, HAVRDOVÁ, Egle, ed. Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže: studijní materiál pro projekt Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2007. ISBN 978-80-239-9950-1
HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-807-4.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-628-5.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1168-3.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3.
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. ISBN 80-7067-475-X
HORŇÁKOVÁ, Marta. Liečebná pedagogika. Bratislava: Perfekt, 1999. ISBN 80-8046-126-0.
HRONCOVÁ, Jolana, Ingrid EMMEROVÁ a Blahoslav KRAUS. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-072-3.
HRUBEŠ, Josef a HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí. Díl 1-8. Praha, Academia 1997-2004.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.
CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotního postižení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-013-5.
JANIŠ, Kamil a Martin KINDL. Kapitoly z dějin lidské sexuality. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 1996.
JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6., rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 4. dopl. vyd. Brno: Paido, 1999. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-78-8.
KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. Monografie. ISBN 80-86734-05-6.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-167-3.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu: ke společenským kořenům ekologické krize. Brno: Hnutí Duha, 1993.
KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah, pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. Studie. ISBN 978-80-86429-78-6.
KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. ISBN 80-7067-669-8.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2., přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studijní texty. ISBN 80-85850-86-9.
KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2007. Europa. ISBN 978-80-200-1451-1.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-022-6.
DRTILOVÁ, Jana a František KOUKOLÍK. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996. ISBN 80-901776-8-9.
KOVALIK, Susan a Karen D OLSEN. Integrovaná tematická výuka: model. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7.
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 1995., 2001.
KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. 2., přepracované vydání. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0659-1.
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4774-3.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-121-6.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie: [radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí]. Praha: Portál, c2004. ISBN 80-7178-835-X.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. Psyché. ISBN 80-247-0179-0.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-965-8.
LABÁTH, Vladimír, Alena AMBRÓZOVÁ, Ján SMIK a Jana ŠTÚROVÁ. Riziková mládež: možnosti potenciálnych zmien. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Studijní texty. ISBN 80-85850-66-4.
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-49-X.
LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Vydání 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-729-9.
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. XXI. století. ISBN 978-80-200-1677-5.
LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V čes. jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 2003. Střed. ISBN 80-7260-085-0.
LORENZ, Konrad. Odumírání lidskosti. Praha: Mladá fronta, 1997. Souvislosti. ISBN 80-204-0645-X.
LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita, 1997. Religionistika. ISBN 80-210-1645-0.
MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. ISBN 80-7068-103-9.
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-7184-867-7.
MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2715-8.
MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-078-6.
MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-039-5.
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2310-5.
MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-31-2.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6.
MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.
KROFTOVÁ, Andrea a Oldřich MATOUŠEK. Mládež a delikvence: [možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládež]. Praha: Portál, [1998]. ISBN 80-7178-226-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
MATULOVÁ, Andrea, Bedřiška KOPOLDOVÁ, Jana CHALUPOVÁ, Tomáš HALÍK a Oldřich MATOUŠEK. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-064-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 2. rozšíř. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Studijní texty. ISBN 80-85850-76-1.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8.
MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 14-400-84.
MÍČEK, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. Manažer. ISBN 80-247-0650-4.
MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl: vývoj a výchova dítěte od narození do šesti let. Praha: SPS - nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003. ISBN 80-86189-02-3.
MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-382-0.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86429-58-X.
MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2511-5.
MÜLLER, Oldřich. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. ISBN 80-7067-572-1.
MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0231-9.
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace: (přehled sociologických teorií). Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2.
NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času: pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
NEŠPOR, Karel, Ladislav CSÉMY a Hana PERNICOVÁ. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí: časná a krátká intervence. Praha: Sportpropag pro Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 1998. ISBN 80-260-3876-2.
NEWMAN, Ja'akov a Gavri'el SIVAN. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1992. Judaika. ISBN 80-900895-3-4.
NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-36-X.
OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6.
PAPOUŠEK, Jiří, Bedřich MOLDAN, Jan KELLER, Jiřina JÍLKOVÁ, Martin BURSÍK, Václav MEZŘICKÝ, Jakub PATOČKA a Hana LIBROVÁ. Hovory o ekologii: cesty k trvale udržitelnému Česku. Praha: Portál, 2000. Rozhovory. ISBN 80-7178-483-4.
PASCH, Marvin, Trevor G GARDNER, Georgea M LANGER, Alane J STARK a Christella D MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER, Vlasta HRDLIČKOVÁ a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.
PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-65-6.
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozš. a opr. vyd. Praha: Portál, 2001. Studium. ISBN 80-7178-570-9.
POPPER, Karl R. Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: ISE, 1994. Oikúmené. ISBN 80-85241-54-4.
PRIMACK, Richard B, Pavel KINDLMANN a Jana JERSÁKOVÁ. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-595-0.
PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 1999. ISBN 80-86022-16-1.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-866-2.
PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5.
PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-584-9.
PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. Praha: Portál, 2004. Psychologie (Portál). ISBN 80-7178-885-6.
RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Učebnice. ISBN 80-244-1073-7.
RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 1999. ISBN 80-902193-7-3.
ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-48-6.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-547-4.
ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-250-5.
ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Praha: Grada, 2010. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-2991-6.
SAK, Petr. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.
SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., 1. v Gradě Publishing. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1733-3.
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. Studium. ISBN 80-7178-559-8.
SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004. Antropologie. ISBN 80-7178-886-4.
SOUSEDÍK, Prokop. Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-306-X.
SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-30-4.
STEINER, Rudolf. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy: Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. 2. vyd. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-900307-9-3.
ČEŠKOVÁ, Eva, Mojmír SVOBODA a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9.
SVOBODA, Vladimír a Jaroslav PEREGRIN. Od jazyka k logice: filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia, 2009. Galileo. ISBN 978-80-200-1740-6.
ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: Ivo Železný, 1994. ISBN 80-7116-375-9.
ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.
ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-408-3.
ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-648-9.
ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0.
ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0633-4.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
TRAIN, Alan. Nejčastější poruchy chování dětí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2.
TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přepracované a doplněné. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5.
TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Marie VACÍNOVÁ. Sociální psychologie: vybraná témata. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-30-3.
ULRYCHOVÁ, Irina, Vlasta GREGOROVÁ a Hana ŠVEJDOVÁ. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-355-2.
VACEK, Pavel. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-148-1.
VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-386-4.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
VANÍČKOVÁ, Eva, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Hana PROVAZNÍKOVÁ. Násilí v rodině: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-008-4.
VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2.
VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence: [krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb]. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.
VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0.
WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9.
WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.
WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda. Praha: Grada, 2008. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2337-2.