Přemysl Pitter

(21. 6. 1895, Praha - 15. 2. 1976, Zürich)

Obrázek 3

5. února uplyne 40 let od narození tohoto výjimečného člověka.

Narodil se v roce 1895 v Praze. Po studiích pracoval jako tiskař.

1. světovou válku prožil jako rakousko-uherský voják v Haliči a na italské a balkánské frontě. Válečné zážitky nasměrovaly celý jeho následující život. Stal se hluboce věřícím člověkem, odhodlaným šířit mírové myšlenky a pomáhat druhým.

V období 1. republiky se věnoval kazatelské a přednáškové činnosti. Stal se členem Ligy pro lidská práva a předsedou Mírového výboru, členem Mezinárodní internacionály odpůrců válečné služby a dalších organizací. Jeho nejbližší spolupracovnicí se stala Švýcarka Olga Fierzová.

V letech 1924-1942 vydával časopis Sbratření, ve kterém mimo jiné vystupoval proti antisemitismu. Za finanční podpory čtenářů
a přátel otevřel v roce 1933 v Praze na Žižkově Milíčův dům. Zde za pomoci dobrovolníků pomáhal dětem ze sociálně slabých rodin. Děti se zde mohly věnovat zájmovým činnostem v láskyplném prostředí, byl jim zajištěn lékařský dohled, dostávaly svačiny, ošacení apod. Útočiště zde našly i děti německých emigrantů před fašismem. Společně se zde pečovalo o židovské i nežidovské děti. V roce 1938 byla otevřena dětská ozdravovna v Mýtě u Rokycan.

Za 2. světové války bylo zakázáno vydávání časopisu Sbratření. Pitter nesměl veřejně vystupovat. Část dobrovolníků z Milíčova domu byla deportována do koncentračních táborů. Pitter byl vyslýchán gestapem, ale přesto se snažil pomáhat židovským rodinám. V roce 1944 vznikl z iniciativy Pittra a jeho spolupracovníků Výbor křesťanské pomoci židovským dětem.

Po skončení války získal Pitter pověření zdravotně sociální komise České národní rady a zřídil na několika zámcích ve středních Čechách ozdravovny. V květnu 1945 tam přivezl děti z koncentračního tábora v Terezíně, které byly smrtelně ohroženy epidemií skvrnitého tyfu. Následovaly děti z dalších koncentračních táborů a děti z internačních táborů pro Němce, kteří čekali na odsun. Se svými spolupracovníky o děti pečoval, hledal jejich rodiny, zajišťoval adopce a pěstounskou péči pro sirotky, organizoval odjezdy židovských dětí do Palestiny. „Akce zámky“ pomohla více než 800 dětem.

Po únoru 1948 převzal Milíčův dům do správy Ústřední národní výbor v Praze, Pitter musel dům opustit. Za protesty proti totalitě proti němu bylo zahájeno stíhání, ale podařilo se mu včas emigrovat.

V emigraci pokračoval v sociální, pastorační, publikační
a organizátorské činnosti. V letech 1952-1962 působil
v emigrantském táboře Valka u Norimberka.

V roce 1962 se s Olgou Fierzovou usadili ve Švýcarsku. Společně začali vydávat časopis Hovory s pisateli. Pitter zde založil např. Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu, Československou společnost pro vědy a umění a působil v mnoha dalších institucích. Zasazoval se o česko-německé smíření a myšlenky ekumenismu.

Za své zásluhy získal řadu ocenění:

1964 - oficiální uznání izraelské vlády, jeho jméno bylo zvěčněno v Jeruzalémě na Hoře Paměti, byl mu věnován strom v Aleji spravedlivých
1973 - Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo
1975 - čestný doktorát teologie curyšské univerzity
1976 - medaile in memoriam od společnosti sudetoněmeckých evangelických křesťanů Johannes Mathesius Gesellschaft
1991 - in memoriam Řád T. G. Masaryka

Přemysl Pitter zemřel 15. února 1976 v Curychu.

Zdroj:

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského [online]. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, c2013-2016 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://pitter.npmk.cz/

TURKOVÁ, Magdaléna. Přemysl Pitter. In: Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů: Články [online]. [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/883/PREMYSL-PITTER.html/. ISSN 1802-4785.

Výběr z publikací Přemysla Pittra ve fakultních knihovnách UK:

K poctě Přemysla Pittra: Výběr exilových proslovů a projevů. Praha: Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 1995, 63 s. ISBN 8090146139.

Duchovní revoluce v srdci Evropy: pohled do dějin českého národa. 2. čes. vyd. Praha: Kalich, 1995, 131 s. ISBN 807017840x.

Duchovní revoluce v srdci Evropy: pohled do dějin českého národa. Zürich: Konfrontation Verlag, 1974, 111 s. ISBN 3857700114.

Unter dem Rad der Geschichte: ein Leben mit den Geringsten. Zürich: Rotapfel, 1970, 166 s., fot.

Geistige Revolution im Herzen Europas: Quellen der tschechischen Erneuerung. Zürich: Rotapfel-Verlag, 1968, 127 s.

Schuld und Sühne: Vom Zusammenleben der Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern. München: Büro der Katholischen Exiljugend für Mitteleuropa, 1965, 27 s.

Na předělu věků. Nürnberg: Kruh přátel duchovní obrody, 1959, 106 s.

Modlitby. Nürnberg: Pitter, 1959, 45 s.

Oheň na zemi. Hamburg: Sklizeň svobodné tvorby, 1957, 80 s.

Domovu i exilu. London: Čechoslovák-FCI, 1956, 95 s.

Pacifismus a obrana. Praha: Sbratření, (Pavla Moudrá), 1931, 83, [I] s.

Pacifismus a obrana. Praha: Sbratření, 1931, 83 s.

Chelčický, Tolstoj, Masaryk. Praha: Helios, 1930, 30 s.

Nové cesty mírové politiky. Enfield, UK: War Resisters' International, 1929, 32 s.

Ve jménu zvířete. Praha: Hnutí pro křesťanský komunismus v Československu, 1928, 24 s.

Pod šedým kabátcem: hrst neumělých veršů z těžké doby. Praha: Nový Jeruzalém, 1925, 39 s.

O Národu Silném: z bolestných kapitol našeho života. Křesťanství, stát a snahy sociálně reformní. Jak si představuji lidstvo v budoucnosti. Praha: Nový Jeruzalém, 1921, 50 s.

U Zamrzlého okna. Praha: Nový Jeruzalém, 1921, 51 s.

Mystika křesťanství. Praha: Přemysl Pitter, 1920, 39 s.

Výběr z publikací o Přemyslu Pittrovi

BALVÍN, Jaroslav. Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. Praha: Radix, 2015, 112 stran, 24 stran obrazových příloh. ISBN 9788087573136.

Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976): [sborník z mezinárodní konference. Středokluky: Zdeněk Susa, 2014, 89 s., vi s. obr. příl. ISBN 9788086057941.

KOSATÍK, Pavel. Sám proti zlu: život Přemysla Pittra (1895-1976). Praha: Paseka, 2009, 378 s. ISBN 9788071859710. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

MATOUŠ, Miroslav. Zvláštní člověk Přemysl Pitter. Praha: Bonaventura, 2001, 78 s. ISBN 808519726x.

PASÁK, Tomáš a Jana PASÁKOVÁ. Přemysl Pitter: život pro druhé: česko-německé soužití v díle Přemysla Pittra. Praha: Paseka, 1997, 185 s. ISBN 807185137x.

EMANUEL, Ludovít, Anna HOLENDOVÁ a Blanka SEDLÁČKOVÁ. Přemysl Pitter: život - dílo - doba: [sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané k 100. výročí narození Přemysla Pittra ve dnech 22. a 23. června 1995 na Univerzitě Karlově v Praze]. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 1996, 212 s. ISBN 8090146147.

ŠIMSOVÁ, Milena a Jan ŠTĚPÁN. Nad vřavou nenávisti: vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Praha: Kalich, 1996, 236 s. ISBN 8070179724.

ŠTĚPÁN, Jan. Hovory: Referáty ze semináře "Přemysl Pitter - křesťan". Praha: Oliva, 1996, 133 s. ISBN 8085942232.

KOHN, Pavel. Můj život nepatří mně: čtení o Přemyslu Pittrovi. Praha: Kalich, 1995, 78 s. ISBN 8070178523.

ŠTĚPÁN, Jan. Hovory. Praha: Oliva, 1995, 153 s. ISBN 8090163491.

PASÁK, Tomáš. Život Přemysla Pittra. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1995, 83 s. ISBN 8021102128.