Správná forma uvádění institucionální afiliace autorů z PedF UK

Dle Opatření rektora č. 40/2021 je pro účely snadné lokace výsledků vědy a výzkumu vzniklých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy autorům doporučeno uvádět následující afiliaci dle Přílohy č.2 Opatření rektora UK č. 18/2012, resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Oficiální institucionální afiliace v jazyce publikace (v češtině nebo u vědeckých výstupů většinou v angličtině) v podobě: Název univerzity, název fakulty/součásti :

  • "Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta",  

  • "Charles University, Faculty of Education"  

V případě, že je třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:

  • Univerzita Karlova - "UK"  

  • Charles University - "Charles Univ"  

  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - "PedF UK"  

Charles University, Faculty of Education - "Charles Univ, Fac Edu"