RIV07


Seznam publikací pracovníků UK PedF sebraných za rok 2006 s vazbou na výzkumné záměry nebo projekty, které prošly bezchybně kontrolními programy RV ČR a byly součástí dodávky souborů RIV07 pro níže uvedené donátory.
Donátor AV0


BROŽOVÁ, Věra. Biliánová, Popelka. [Biliánová, Popelka]. In Biografický slovník českých zemí, sešit V. Praha : Libri, 2006, s. 506-507. ISBN 80-7277-309-7.

GREGER, David. Pupils’ Perceptions of Equity in National Education Systems. In Educational Research, Policy and Practice in an Era of Globalization – Conference Proceedings [CD ROM]. Hong Kong : APERA, HKIE, 2006, s. 1-15.

GREGER, David. Spravedlivost evropských školských systémů očima žáků. [Equity of the european educational systems from pupils point of view]. In Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 187-206. ISBN 80-246-1313-1.

GREGER, David. Spravedlivost školy a vzdělávacího systému očima žáků. [Equity of school and educational systems as viewed by pupils]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : Sborník ČAPV 2006 [CD-ROM]. Plzeň : PdF ZČU, 2006, s. 1-12. ISBN 80-7043-48.

GREGER, David. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. [Educational inequalities in theoretical perspective]. In Nerovné šance na vzdělání : Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha : Academia, 2006, s. 21-40. ISBN 80-200-1400-4.

KEPARTOVÁ, Jana. (ed.). Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... [Antiquity? Go to the cinema, read the novel...]. Knižnice Dějin a současnosti. Praha : Nakladatelství Lidových novin, 2006, 209 s. ISBN 80-7106-850-0.


Donátor GA0


BINTEROVÁ, Helena; HOŠPESOVÁ, Alena; NOVOTNÁ, Jarmila. Constitution of classroom environment: Case Study. In Mathematics Classrooms In Twelve Countries: The Insider’s Perspective. The Learner’s Perspective Study. Rotterdam; Taipei : Sense Publishers, 2006, s. 275-288. ISBN 90-77874-99-2; 90-77874-95-X .

BROŽOVÁ, Věra; ČORNEJ, Petr; TOMÁŠEK, Dušan. Literární život : Politické a kulturní souvislosti. [History of Czech Literature : Political and Cultural Context]. In Dějiny české literatury 1945-1989 : díl 1, 1945-1948 . Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2006, s. 15-47. Dostupné na WWW: <http://www.ucl.cas.cz/DCL45-48.pdf>.

BROŽOVÁ, Věra; ČORNEJ, Petr; TOMÁŠEK, Dušan; ŠÁMAL, Petr. Dějiny české literatury 1945-1989 (díl 2., 1848-1958).. [History of Czech Literature 1945-1989 (2., 1948-1958). Dostupné na WWW: <http://www.ucl.cas.cz/DCL48-58.pdf>. Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2006, 372 s.

HEJNÝ, Milan. Diversity of students' solutions of a word problem and the teachers' educational style. In SIMPSON, Adrian. (ed.). Retirement as process and concept a festschrift for Eddie Gray and David Tall. Prague : Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2006, s. 109-117. ISBN 80-7290-255-5.

HEJNÝ, Milan. Nestandardní matematická prostředí pro děti 5-7 leté. [Non-standard mathematical environments for children 5-7 years old]. In VAGASKÝ, Martin. (ed.). Zborník príspevkov z Letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2006. Bratislava : P-MAT, 2006, s. 28-37. ISBN 80-969414-7-X.

HEJNÝ, Milan. Rozmanitost řešení žáků jako diagnostický nástroj edukačního stylu. [Diversity of students' solutions as diagnostic tool of teacher's educational style]. In VAGASKÝ, Martin; HEJNÝ, Milan; KVASZ, Ladislav. (eds.). Letná škola z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2005. Bratislava : P-MAT, 2006, s. 19-31. ISBN 80-969414-3-7.

HEJNÝ, Milan. Tvorba koncepcie výuky tématického celku "násobenie". [Teaching conception of operation of multiplication in primary school]. In GUNČAGA, Jan; TAKÁČ, Zdenko. (eds.). Matematika v škole dnes a zajtra. Ružomberok : Katolícká univerzita v Ružomberku, 2006, s. 81-89. ISBN 80-89039-97-9.

HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina; KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Early Conceptual Thinking. In NOVOTNÁ, Jarmila; MORAOVÁ, Hana; KRÁTKÁ, Magdaléna; STEHLÍKOVÁ, Naďa. (eds.). PME 30 : Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 3. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 289-296. ISSN 0771-100X.

HEJNÝ, Milan; KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. From Experience, through Generic models to abstract knowledge. In BOSCH, Marianna. (ed.). CERME 4 European Research in Mathematics Education IV. Barcelona : IQS FundEmi Business Institute, 2006, s. 311-320. ISBN 84-611-3282-3.

HEJNÝ, Milan; LITTLER, H. Graham; KVASZ, Ladislav; PEREZ, Dvora. Building structures in mathematical knowledge. In BOSCH, Marianna. (ed.). CERME 4 European Research in Mathematics Education IV. Barcelona : IQS FundEmi Business Institute, 2006, s. 287-289. ISBN 84-611-3282-3.

JANČAŘÍK, Antonín. Algoritmické myšlení a jak ho rozvíjet. [How to develop algorithms thinking]. In LÁVIČKA, Miroslav. (ed.). 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol : Sborník abstraktů. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 9. ISBN 80-86843-10-6.

JANČAŘÍK, Antonín. Algoritmické myšlení a jak ho rozvíjet. [How to develop algorithms thinking]. In LÁVIČKA, Miroslav; BASTL, Bohumír; AUSBERGEROVÁ, Marie. (eds.). 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol . Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 131-135. ISBN 80-86843-09-2.

JANČAŘÍK, Antonín. Dělitelnost v grafech a optimalizace. [Divisibility in Graphs]. In KRÁTKÁ, Magdaléna. (ed.). Jak učit matematice žáky ve věku 11 – 15 let : Sborník příspěvků celostátní konference, Hradec Králové 13.-15.10.2005. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 81-83. ISBN 80-86843-08-4.

JANČAŘÍK, Antonín. Free Groups, GAP and Pakoválec. In KOVÁČOVÁ, Monika. (ed.). 5th International conference APLIMAT : Book of Abstract. Bratislava : FX , 2006, s. 59. ISBN 80-967305-7-6.

JANČAŘÍK, Antonín. Free Groups, GAP and Pakoválec. In KOVÁČOVÁ, Monika. (ed.). 5th International conference APLIMAT : PART II. Bratislava : FX , 2006, s. 95-98. ISBN 80-967305-5-x.

JANČAŘÍK, Antonín. Free Groups, GAP and Pakoválec. In KOVÁČOVÁ, Monika. (ed.). 5th International conference APLIMAT [CD-ROM]. Bratislava : STU, 2006, s. 95-98. ISBN 80-967305-6-8.

JANČAŘÍK, Antonín. Games and Puzzles for Student-Teachers. In Proceeding of the 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul : John Wiley & Sons Inc., 2006, s. 359-1-4. ISBN 0471072709.

JANČAŘÍK, Antonín. Games and Puzzles for Student-Teachers. In QUINNEY, Douglas. (ed.). 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level : Abstracts. Istanbul : Mas Matbaacilik, 2006, s. 172-173. ISBN 80-244-1311-6.

JANČAŘÍK, Antonín. Hra Hackerbush a aktuální a potencionální nekonečno. [Hackerbush game and infinity]. In KRÁTKÁ, Magdaléna. (ed.). Jak učit matematice žáky ve věku 11 – 15 let : Sborník příspěvků celostátní konference, Hradec Králové 13.-15.10.2005. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 85-88. ISBN 80-86843-08-4.

JANČAŘÍK, Antonín. Hry a hlavolamy v přípravě budoucích učitelů matematiky. [Games and Puzzles for Student-Teachers]. In UHLÍŘOVÁ, Martina. (ed.). Matematika 2 : Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. Olomouc : UP, 2006, s. 117-119. ISBN 80-244-1311-6.

JANČAŘÍK, Antonín. On Ito theorem. In PŘÍVRATSKÁ, Jana; PŘÍHONSKÁ, Jana; ANDRES, Zdeněk. (eds.). International Conference Presentation of Mathematics '06. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 71-74. ISBN 80-7372-153-8.

JANČAŘÍK, Antonín. Orientation of the cubes sides. In PŘÍVRATSKÁ, Jana; PŘÍHONSKÁ, Jana; ANDRES, Zdeněk. (eds.). International Conference Presentation of Mathematics '06. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 129-132. ISBN 80-7372-153-8.

JANČAŘÍK, Antonín. Početní algoritmy I – Poziční soustavy. [Algorithms I – Pozicional number systems]. Učitel matematiky, 2006, roč. 15, č. 1, s. 9-18. ISSN 1210-9037.

JANČAŘÍK, Antonín. Volba úloh vhodných pro využití tabulkových procesorů ve výuce matematiky. [Examples of good use MS Excel in the maths education]. In IKT vo vyučovaní matematiky 2. Prírodovedec č. 230. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2006, s. 186-190. ISBN 80-8094-057-6.

JANČAŘÍK, Antonín; CSARGO, Piroska; KEPKA, Tomáš. Generalized capable abelian groups. In SABININ, L.; SBITNEVA, L. V.; SHESTAKOV, I. (eds.). Non-Associative Algebra and Its Applications. Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics Volume. Boca Raton : Chapman and Hall/CRC, 2006, s. 277-306. ISBN 0824726693.

JANČAŘÍK, Antonín; JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Počítat nebo nepočítat na prstech. [To count or not to count on fingers]. In VAGASKÝ, Martin; HEJNÝ, Milan; KVASZ, Ladislav. (eds.). Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania. Bratislava : PMAT, 2006, s. 38-40. ISBN 80-969414-7-X.

JIROTKOVÁ, Darina. Pojmotvorný proces v prostorové geometrii. [Concept building process in 3D geometry]. In POKORNÁ, Věra. (ed.). Inkluzivní a kognitivní edukace : sborník přednášek. Praha : Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2006, s. 258-272. ISBN 80-7290-258-X.

JIROTKOVÁ, Darina; KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Parallel teaching – a method for the improvement of constructivist teaching: The case of a geometry. In HUGHES-HALLETT, Deborah; VAKALIS, Ignatios; ARIKAN, Huriye. (eds.). 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate level. Istanbul : Turkish Mathematical Association, 2006, s. 173 [CD paper no. 177]. Dostupné na WWW: <http://www.tmd.org.tr/ictm3>. ISBN 0471072709.

JIROTKOVÁ, Darina; KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Pythagorova věta na prvním stupni ZŠ. [Pythagoras theorem in primary school]. In PŘÍVRATSKÁ, Jana; PŘÍHONSKÁ, Jana; ANDREJSOVÁ, Dana. (eds.). Mezinárodní konference prezentace matematiky ’05. Liberec : TU v Liberci, 2006, s. 113-120. ISBN 80-7372-055-8.

JIROTKOVÁ, Darina; LITTLER, Graham. Tactile perception in 3D geometry. In NOVOTNÁ, Jarmila; MORAOVÁ, Hana; KRÁTKÁ, Magdalena; STEHLÍKOVÁ, Naďa. (eds.). PME 30 : Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 1. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 264. ISSN 0771-100X.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Dělitelnost v prostředí grafů. [Divisibility in the environment of graphs]. In KRÁTKÁ, Magdalena. (ed.). Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let : Sborník příspěvků. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 99-103. ISBN 80-86843-08-4.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Klasifikace jako nástroj poznávání. [Classification as a tool for acquiring knowledge]. In POKORNÁ, Věra. (ed.). Inkluzivní a kognitivní edukace : Sborník přednášek. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006, s. 273-283. ISBN 80-7290-258-X.

KREJČOVÁ, Lenka; STRNADOVÁ, Iva. Vliv sociálních faktorů na děti se specifickými poruchami učení. [Influence of social factors on children with specific learning disabilities]. Speciální pedagogika, 2006, č. 2, s. 115-127. ISSN 1211-2720.

KUBÍNOVÁ, Marie. Matematika a její aplikace. [Mathematics and its aplication]. In Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha : Nakladatelství Dr. Josefa Raabe, 2006, s. 41-45. ISBN 80-86307-29-8.

KUBÍNOVÁ, Marie. Strukturovaná studia učitelství matematiky – prostor ke změně pojetí přípravy. [Structured studies of teaching mathematics – new possibilities in teacher preparation]. In PŘÍVRATSKÁ, Jana; PŘÍHONSKÁ, Jana; ANDREJSOVÁ, Dana. (eds.). ICPM´05 . Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 145-152. ISBN 80-7372-055-8.

KUBÍNOVÁ, Marie. Školní vzdělávací program nestačí jen napsat. [It is not enough just to write the school educational programme]. In LÁVIČKA, Miroslav; BASTL, Bohuslav; AUSBERGEROVÁ, Marie. (eds.). 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 181-187. ISBN 80-86843-09-2.

KUBÍNOVÁ, Marie. Žákovské projekty jako nástroj pro pěstování interdisciplinarity ve školních vzdělávacích programech. In KRÁTKÁ, Magdalena. (ed.). Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 105-117. ISBN 80-86843-08-4.

LEIPERT, Jiří; RAMBOUSEK, Vladimír. Analýza informační gramotnosti VŠ studentů učitelství a metodika evaluace jejich výstupní úrovně. [The analysis of information technology literacy of students of teacher education and the]. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2006, 15 s.

LITTLER, Graham; JIROTKOVÁ, Darina. Development of the ability to create a structure of the geometrical knowledge of 3D shapes. [Development of the ability to create a structure of the geometrical knowledge of 3D shapes]. In HUGHES-HALLETT, Deborah; VAKALIS, Ignatios; ARIKAN, Huryie. (eds.). 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul : Turkish Mathematical Society, 2006, s. 221 [CD paper no 178]. Dostupné na WWW: <http://www.tmd.org.tr/ictm3>. ISBN 0471072709.

MATĚJČEK, Zdeněk; VÁGNEROVÁ, Marie; KREJČOVÁ, Lenka; STRNADOVÁ, Iva. Sociální aspekty dyslexie. [Social aspects of dyslexia]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2006, 271 s. ISBN 80-246-1173-2.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Nadaný žák v současné škole. [Taletened pupil in the contemporary school]. In MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš. (eds.). Orientace české základní školy. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 113-123. ISBN 80-210-3870-5.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Rozvíjení didaktického myšlení studentů učitelství. [Developing of didactical thinking of students of pedagogy]. In MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš. (eds.). Problémy kurikula základní školy. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 91-97. ISBN 80-210-4125-0.

PAVELKOVÁ, Isabella; ŠKALOUDOVÁ, Alena. Homogenita a heterogenita v žákovských postojích ke školním předmětům. [Homogenity and heterogeneity in pupils' approach to school subjects]. In KOCUROVÁ, Marie. (ed.). Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň : ZČU, 2006, s. 25, příl. CD-ROM. ISBN 80-7043-483-X.

PELCOVÁ, Naděžda. Dějinné vědomí a hermeneutické pojetí tradice. [Historical Consciousness and Hermeneutic Concept of Tradition]. In DEMAJNČUK, Nikolaj; STARK, Stanislav; DEMJANČUKOVÁ, Dagmar. (eds.). Univerzita tradiční a netradiční. Plzeň : FF ZČU - vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2005, s. 25-33. ISBN 80-86898-60-1.

SIMPSON, Adrian; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Apprehending Mathematical Structure: A Case Study of Coming to Understand a Commutative Ring. Educational Studies in Mathematics, 2006, roč. 61, č. 3, s. 347-371. ISSN 0013-1954.

SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Jana; SWOBODA, Ewa. Kognitywne przeszkody w komunikowaniu sie nauczyciel - uczeń. [Cognitive obstacles in communication teacher - pupil]. Dydaktyka matematyki, 2006, č. 29, s. 185-207. ISSN 0208-8916.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Constructivist approaches to the teaching of mathematics open ways to creative education (If used properly!). University of South Bohemia České Budějovice : Department of Mathematics Report Series, 2006, roč. 14, s. 14-23. ISSN 1214-4681.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe. [Constructivist approaches to teaching and practice]. In KRÁTKÁ, Magdalena. (ed.). Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let : Sborník příspěvků celostátní konference, Hradec Králové 13.-15.10.2005. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 29-38. ISBN 80-86843-08-4.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Kultura vyučování matematice a využití úloh. [Culture of mathematics teaching and the use of problems]. In VAGASKÝ, Martin; HEJNÝ, Milan; KVASZ, Ladislav. (eds.). Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky Pytagoras 2006. Bratislava : P-MAT, 2006, s. 86-92. ISBN 80-969414-7-X.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Mathematical writing and the development of understanding. In NOVOTNÁ, Jarmila; MORAOVÁ, Hana; KRÁTKÁ, Magdalena; STEHLÍKOVÁ, Naďa. (eds.). PME 30 : Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 1. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 425. ISSN 0771-100X.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Využití videozáznamů v dalším vzdělávání učitelů matematiky. [Using videorecordings in further education of mathematics teachers]. In LÁVIČKA, Miroslav; BASTL, Bohumil; AUSBERGEROVÁ, Marie. (eds.). 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 265-270. ISBN 80-86843-09-2.

STRNADOVÁ, Iva. Familias de Niňos con Dislexia : Situaciones Exigentes: Estrés y Adaptación. [Families of children with Dyslexia : Demanding life situations: stress and resiliency]. In PALACIOS, S. G. (ed.). Atencion Educativa a la Diversidad en Europa y America : Jornadas internacionales sobre atención a la Diversidad. Madrid : Edificio de Humanidades, Impreso por Publidisa, 2006, s. 135-143. ISBN 84-611-0355-6.

STRNADOVÁ, Iva. Families of children with Dyslexia : Demanding life situations: stress and resiliency. In PALACIOS, S. G. (ed.). Atencion Educativa a la Diversidad en Europa y America : Jornadas internacionales sobre atención a la Diversidad. Madrid : Edificio de Humanidades, Impreso por Publidisa, 2006, s. 145-152. ISBN 84-611-0355-6.

STRNADOVÁ, Iva. Stress and Resilience in Families of Children with Specific Learning Disabilities. Revista Complutense de Educación, 2006, roč. 11, č. 2, s. 35-50. ISSN 1130-2496.

STRNADOVÁ, Iva. Škola je pro rodiče se SPU podpora, ale i hrozba. [School is support but also a threat for parents of children with specific learning disabilities]. Rodina a škola, 2006, roč. 53, č. 6, s. 17. ISSN 0035-7766.

STRNADOVÁ, Iva. Zdroje stresu v rodinách dětí s dyslexií a jejich zvládání. [The sources of stress in families of children with dyslexia and coping with them]. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2005, roč. 40, č. 4, s. 309-324. ISSN 0555-5574.

ŠKALOUDOVÁ, Alena; RENDL, Miroslav. Predikce úspěšnosti studentů psychologie na PedF UK. [Successfulness prediction for the students of psychology in PedF UK]. In SIKOROVÁ, Zuzana. (ed.). Pedagogická evaluace '06 [CD-ROM]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, 8 s. ISBN 80-7368-272-9.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Kvalifikace učitelů pro permanentní změnu. [Teachers´ qualification for permanent change]. In MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš. (eds.). Problémy kurikula základní školy. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 79-90. ISBN 80-210-4125-0.

VIKTOROVÁ, Ida. Když se rodiče spiknou proti učiteli. [Parents and teachers: conspiracy against each other]. Rodina a škola, 2006, roč. 53, č. 8, s. 20-21. ISSN 0035-7766.

VIKTOROVÁ, Ida. Nazvat ředitele dinosaurem je neprouduktivní. [Unproductive: coll head master after dinosaurus]. Rodina a škola, 2006, roč. 53, č. 9, s. 24-25. ISSN 0035-7766.


Donátor MSM


BROŽOVÁ, Věra. Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století : K typologii literární postavy ze slovenského prostředí. [The tinker and little tinker in the Czech literature of the 19th Century : On typology of the literary character of the Slovak setting]. In HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman. (eds.). "Slavme slavně slávu Slávóv slavných" : Slovanství a česká kultura 19. století. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2005, s. 334-350. ISBN 80-86791-31-9.

ČERNÁ, Markéta. Strategie implementace ICT na Novém Zélandu a v České republice. [ICT implementation strategies into the New Zealand's and Czech republic's education systems]. In GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. (eds.). Školní vzdělávání, zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 141-159. ISBN 80-246-1313-1.

ČERNÝ, Karel. Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy. [Sociology and society: totalitarian traps, current challenges]. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1063-1076. ISSN 0038-0288.

GREGER, David. Komprehensivní škola. Zpráva o mezinárodní konferenci. [Comprehensive school. International conference report]. Pedagogika, 2006, roč. 56, č. 2, s. 179-181. ISSN 0031-3815.

GREGER, David. Kurikulární politika. [Curricular policy]. In Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006, s. 119-130. ISBN 80-246-1260-7.

GREGER, David. Kvalita a spravedlivost ve vzdělávání. [Quality and equity in education]. In Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 52-68. ISBN 80-246-1313-1.

GREGER, David. Přehled výzkumů učebnic v zahraničí. [Overview of the textbook research abroad]. In MAŇÁK, Josef; KLAPKO, Dušan. (eds.). Učebnice pod lupou. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno : Paido, 2006, s. 23-32. ISBN 80-7315-124-3.

GREGER, David. Pupils’ Perceptions of Equity in National Education Systems. In Educational Research, Policy and Practice in an Era of Globalization – Conference Proceedings [CD ROM]. Hong Kong : APERA, HKIE, 2006, s. 1-15.

GREGER, David. Současné trendy vývoje všeobecného vzdělávání. [Trends in the development of general education]. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006, s. 39-50. ISBN 80-246-1262-3.

GREGER, David. Spravedlivost českého školského systému v mezinárodním srovnání. [Equity of the Czech educational system in international comparison]. In Orbis scholae 1/2006. Praha : PedF UK, 2006, s. 46-59. ISBN 80-7290-278-4.

GREGER, David. Spravedlivost vzdělávacích systémů členských států EU. [Equity of educational systems of EU countries]. In Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace . Praha : Karolinum, 2006, s. 163-186. ISBN 80-246-1313-1.

GREGER, David; GRÖSCHLOVÁ, Andrea; JEŽKOVÁ, Věra. Analýza školního vzdělávání ve vybraných zemích EU. [Analysis of school education in selected EU countries]. In Orbis scholae 1/2006. Praha : PedF UK, 2006, s. 30-45. ISBN 80-7290-278-4.

GREGER, David; JANÍK, Tomáš; KOTÁSEK, Jiří; MAŇÁK, Josef; WALTEROVÁ, Eliška. Description of the “Centre for basic research on schooling” project. In Orbis scholae 1/2006. Praha : PedF UK, 2006, s. 146-152. ISBN 80-7290-278-4.

GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. [School Education : Foreign Trends and Inspiration]. Praha : Karolinum, 2006, 267 s. ISBN 80-246-1313-1.

GRMELOVÁ, Anna. Encounters with Otherness in D.H. Lawrence's St.Mawr. Litteraria Pragensia, 2006, roč. 16, č. 31, s. 78-82. ISSN 0862-8424.

GRÖSCHLOVÁ, Andrea. Evropská dimenze ve škole – výzkum učitele. [European dimension in education]. In KOCUROVÁ, Marie. (ed.). Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Plzeň : ZČU , 2006.

GRÖSCHLOVÁ, Andrea. Zavádění evropské dimenze do školního vzdělávání. [Implementation of a european dimension]. In GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. (eds.). Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 71-86. ISBN 80-246-1313-1.

HÁJKOVÁ, Eva; ŠEBESTA, Karel. Didaktické studie III : Čeština jako cizí jazyk. [Didactic Studies III : Czech for Foreigners]. Praha : UK PedF, 2006, 90 s. ISBN 80-7290-279-2.

JANOVÁ, Denisa; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Dělíme čtverec - matematický projekt. [Dividing a square - mathematical project]. Učitel matematiky, 2006, roč. 14, č. 2, s. 106-113. ISSN 1210-9037.

JEŽKOVÁ, Věra. Evropsky sjednocené hodnocení jazykových znalostí. [European consolidated assesment of language knowledge]. In GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. (eds.). Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 243-256. ISBN 80-246-1313-1.

JEŽKOVÁ, Věra. Obsahová analýza souboru učebnic pro ZŠ [CD-ROM]. [Content analysis of the complex of textbooks for primary and lower secondary schools ]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : Sborník anotací 14. konference ČAPV. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-17, příl. CD-ROM. ISBN 80-7043-483-X.

JEŽKOVÁ, Věra. Raná výuka cizím jazykům jako jeden z aktuálních úkolů jazykové politiky Spolkové republiky Německo a České republiky. [The early teaching of foreign languages as one of the goals of the language policy of the Federal Republic of Germany and the Czech Republic]. In GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. (eds.). Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 124-140. ISBN 80-246-1313-1.

JEŽKOVÁ, Věra. Výuka cizím jazykům v mladším školním věku. [The teaching of foreign languages of the primary schools children]. In MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš. (eds.). Problémy kurikula základní školy : Sborník z pracovního semináře konaného dne 22. června 2006 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PedF MU, 2006, s. 216-222. ISBN 80-210-4125-0.

KODEJŠKA, Miloš. Ohlas hudebního kongresu EAS se rozšíří z Prahy do celé Evropy. [The reception of the EAS Prague Congress will spread from Prague to all Europe]. Hudební výchova, 2006, č. 1, s. 5-7. ISSN 1210-3683.

NOVOTNÁ, Jarmila; STEHLÍKOVÁ, Naďa; HOCH, Maureen. Structure sense for university algebra. In NOVOTNÁ, Jarmila; MORAOVÁ, Hana; KRÁTKÁ, Magdalena; STEHLÍKOVÁ, Naďa. (eds.). PME 30 : Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 4. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 249-256. ISSN 0771-100X.

STARÝ, Karel. Formativní hodnocení ve školní výuce. [Formative assessment in the classroom instruction]. In GREGER, D.; JEŽKOVÁ, V. (eds.). Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 243-256. ISBN 80-246-1313-1.

STARÝ, Karel. Metodologická východiska případové studie školní výuky [CD-ROM]. [Case study of the clasroom instruction: methodology]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, ISBN 80-7043-483-X.

STARÝ, Karel. Problematika hodnocení ve škole. [Classroom assessment]. Metodický portál, 2006. Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz>.

STARÝ, Karel. Sumativní a formativní hodnocení. [Summative and formative assessment]. Metodický portál, 2006. Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz>.

URBÁNEK, Petr. Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. [Climate of School Staff: the Empiric Finding]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : Sborník příspěvků 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň : PedF ZČU, 2006, ISBN 80-7043-483-X.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Kvalifikace učitelů pro permanentní změnu. [Teachers´ qualification for permanent change]. In MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš. (eds.). Problémy kurikula základní školy. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 79-90. ISBN 80-210-4125-0.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profesní rozvoj učitelů v českém kontextu 90. let a současnosti. [Professional development of teachers in the Czech context of 90th and at the present]. In VALICA, Miroslav. (ed.). Kríza učiteľskej profesie : Hľadanie riešení. Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica, 2006, s. 60-70. ISBN 80-8041-505-6.

WALTEROVÁ, Eliška. Comparative education for teachers in the Czech Republic: Aims, models, problems. In POPOV, N.; WOLHUTER, Ch. (eds.). Comparative education and teacher training. Vol. 4. Sofia : Bureau of Educational Services, 2006, s. 41-47. ISBN 954-9842-05-03.

WALTEROVÁ, Eliška. Czech comparative education in the bipolar world. European Education, 2006, roč. 38, č. 3, s. 48-59. ISSN 1056-4936.

WALTEROVÁ, Eliška. Jiří Kotásek stále mezi námi. [Jiří Kotásek ever with us]. In Orbis scholae. Praha : UK, PedF Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2006, s. 127-134. ISBN 80-7290-278-4.

WALTEROVÁ, Eliška. Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy [CD-ROM]. [Possibilities to apply the case study in the research of the school [CD-ROM]]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-17 příl. ISBN 80-7043-483-X.

WALTEROVÁ, Eliška. Srovnávací pedagogika : Vývoj a proměny v globálním kontextu. [Comparative education : Development and changes in the global context]. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2006, 299 s. ISBN 80-7290-269-5.

WALTEROVÁ, Eliška. Srovnávací pedagogika v českém kontextu. [Comparative education in the Czech context]. In GREGER, David; JEŽKOVÁ, Věra. (eds.). Školní vzdělávání : Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 13-51. ISBN 80-246-1313-1.

WALTEROVÁ, Eliška. Transforming Societies of Visegrád Countries and their Educational Systems. Praha : evropská konference, 6.12.2006.

WALTEROVÁ, Eliška; ČERNÝ, Karel. Vzdělávací potřeby pro 21. století. [Educational demands for 21th century]. In Orbis scholae. Praha : UK, PedF Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2006, s. 60-76. ISBN 80-7290-278-4.

WALTEROVÁ, Eliška; GREGER, David. Transformace vzdělávacích systémů zemí visegradské skupiny: srovnávací analýza. [Transformation of educational systems of Visegrad countries: Comparative analysis]. In Orbis scholae. Praha : UK, PedF Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2006, s. 13-29. ISBN 80-7290-278-4.

WALTEROVÁ, Eliška; STARÝ, Karel. Potenciál změny v realitě školy. [Potential of changes in the school reality]. In Orbis scholae. Praha : UK, PedF Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2006, s. 77-97. ISBN 80-7290-278-4.

ZHOUF, Jaroslav. Aritmetické posloupnosti vyšších řádů v úlohách MMO. [Arithmetics Progressions of Higher Degree in Problems of IMO]. In ZHOUF, Jaroslav. (ed.). Makos 2005 : sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty v matematice. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 146-155. ISBN 80-7318-360-9.

ZHOUF, Jaroslav. Future Mathematics Teachers Discover Mathematics. In 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level [CD-ROM]. Istanbul : J.Willey & Sons Inc., 2006, 2 s. ISBN 0471072709.

ZHOUF, Jaroslav. Korespondenční seminář jako podpora výuky matematiky. [Correspondence Seminar as a Support of Teaching Mathematics]. In LÁVIČKA, Miroslav; BASTL, Bohumír; AUSBERGEROVÁ, Marie. (eds.). 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006, s. 317-321. ISBN 80-86843-09-2.

ŽOFKOVÁ, Hana. Osobennosti metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo v češskoj škole. [The methodological specifics of teaching Russian as the second foreign language in Czech schools]. In SINICHKINA, E. (ed.). XI Pushkinskie chteniya : Rusistika. Metodika. Lingvodidaktika : materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 6.6. 2006. Pushkinskie chteniya. Sankt-Peterburg : Saga, LGU im. A.S. Pushkina, 2006, s. 252-256. ISBN 5-901609-43-4.

ŽOFKOVÁ, Hana; EIBENOVÁ, Klaudia. Pojechali 4 : Zvuková nahrávka k učebnici ruštiny pro základní školy. [Poyekhali 4 : Russian for primary school. Cassette]. Praha : Albra, redakce SPL - Práce, 2006, 60 min. ISBN 8-3075.

ŽOFKOVÁ, Hana; EIBENOVÁ, Klaudia. Pojechali 4 : Zvuková nahrávka k učebnici ruštiny pro základní školy. [Poyekhali 4 : Russian for primary school. CD]. Praha : Albra, redakce SPL - Práce, 2006, 60 min. ISBN 8-3074.

ŽOFKOVÁ, Hana; EIBENOVÁ, Klaudia; LIPTÁKOVÁ, Zuzana; ŠAROCH, Jaroslav. Pojechali 4 : Ruština pro základní školy : Metodická příručka. [Poyekhali 4 : Russian for primary school : Teacher's book]. Praha : Albra, 2006, 44 s. ISBN 80-7361-021-3.
Návrat